E Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Ecel olup karşısına çıkmak: Birisine meydan okumak.


Ecel şerbeti içmek : Ölmek.


Ecel teri dökmek : Aşırı korku, heyecan gibi içinde bulunduğu tehlikeden dolayı bunalmak, sıkıntıya düşmek.


Eceli çağırmak : Bir sebepden dolayı öleceği yere gitmek.


Eceline (ölümüne) susamak (koşmak) : Ölme ihtimali olan tehlikeli işlere girmek.


Eceliyle ölmek : Doğal bir sebepten ölmek.


Ecinniler top oynamak : Bomboş, ıssız ve sessiz yer.


Ecir sabır dilemek : Başsağlığı dilemek.


Edebini (terbiyeni) takınmak : Terbiyesiz söz ve davranışları bırakıp iyi, ölçülü, dengeli ve saygılı olmak.


Edebiyat yapmak : Konuşurken parlak, süslü sözler kullanmak.


Edep erkan bilmek (tanımak) : Kibar olmak, görgü kurallarına uygun davranmak, yol yordam bilmek.


Efendime söyleyeyim : Anlatmak istedğim şu anlamında kullanılır.


Efkar dağıtmak : Sıkıntıyı, üzüntüyü gidermek için neşeli bir şeyler yapmak, eğlenmek.


Efradını cami, ağyarını mani : Ne eksik ne fazla, eksiği artığı olmayan.


Eğlence olmak : Komik duruma düşmek.


Ehvenişer : Daha az kötü, daha az zararlı.


Ekmeği ile oynamak (ekmeğinden etmek) : Birinin geçim kayanğını kesmek, işinden etmek.


Ekmeğine göz dikmek (koymak) : Birinin geçim kaynağını, işini elinden almaya çalışmak.


Ekmeğine kan doğramak : Bir kimseyi acılar içinde bırakacak davranışta bulunmak.


Ekmeğini kana doğramak : Büyük bir üzüntü ve acıya katlanmak.


Ekmeğine kuru, ayranına duru dememek : Birine dokunacak, onu küçük düşürecek bir söz söylememek.


Ekmeğine yağ sürmek (sürülmek) : Farkında olmadan birinin işine yarayacak bir davranışta bulunmak.


Ekmeğini eline almak (kazanmak) : Geçimini sağlamak.


Ekmeğini taştan çıkarmak : Her güçlüğü yenerek geçimini sağlamak konusunda becerikli olmak.


Ekmeğini tuza banmak (batırmak) : Büyük sıkıntılara ve yoksulluğa katlanmak.


Ekmeğini yemek : 1. Birisinin işinde çalışarak kendi geçimini sağlamak. 2. Geçimini sağlamak için birirnin yardımından faydalanmak.


Ekmek elden su gölden : Çalışıp çabalamadan, başkasının kazancıyla rahatça geçimini sağlamak.


Ekmek kapısı : Kişinin geçimini sağladığı iş yeri.


Ekmek kavgası : Çok zor şartlarda geçimini sağlama çabaları.


Ekmek parası : Yaşamak için gerekli kazanç.


Eksik etek : Her zaman güçsüz olan kadın.


Eksik olsun : Gereği yok anlamında kullanılır.


Eksik gedik kapamak : Gerekli olan ufak tefek ihtiyaçları karşılamak.


El ağzına bakmak : Başkasının fikriyle hareket etmek.


El alemin ağzında sakız olmak : Herkes tarafından dedikodusu yapılmak.


El almak :1. Bir tarikata katılmak. 2. Bir işi kendi yapmak için ustasından izin almak. 3. Kağıt oyununda karşısındakinin oynadığı kağıdın daha önemlisini oynarak üstünlük sağlamak.


El altından ( alttan alta, gizliden gizliye) : Kimsenin haberi olmadan, kimseye haber vermeden, gizlice.


El atmak : 1. Yeni bir işe girişmek. 2. Bir işe karışmak, müdahale etmek.


El ayak bağlamak : İşgöremez hale getirmek, engel olmak.


El ayak çekilmek : Ortalıkta hiç kimse kalmamak.


El basmak : Kuran’a veya kutsal sayılan diğer kataplardan birinin üzerine elini koyarak yemin etmek.


El başı (elebaşı) : Yol gösteren, idare eden.


El bebek gül bebek : Çok sevilen, el üstünde tutulan, nazlı, şımarık.


El birliği : Dayanışma, bir işi daha çabuk ve daha iyi yapabilmek için birleşmek.


El çekmek : Bırakmak, vazgeçmek, caymak.


El değiştirmek : Bir mal veya eşyanın bir kimseden başka bir kimseye geçmesi.


El değmemiş : Saf, hiç kullanılmamış, henüz dokunulmamış.


El elde baş başta : 1. Elde bulunan herşeyin tükendiğini anlatır. 2. Yapılan işin sonunda ne kar, ne zarar edildi, eldeki parayla masraf birbirine denk geldi.


El ele vermek : Bir işi gerçekleştirmek için birleşmek.


El emeği : 1. Bir işte harcanan emek. 2. Elle çalışma ve çalışmanın karşılığı.


El ense çekmek (etmek) : Güreşte başparmağı gırtlağa, dört parmağı enseye geçirip rakibini yıkmaya çalışmak.


El etek çekmek : İlgilenmemek, uzaklaşmak.


El etek (ayak) öpmek : Bir işi yaptırmak için yalvarmak.


El kahrı çekmek : Başkasının çilesine, kaprislerine katlanmak.


El kapısı : 1. Bİr kızın gelin gittiği ev. 2. Başkalarının evi, yurdu.


El koymak : 1. Bir meselenin yetkili organlarca incelenmeye başlaması. 2. Devletin bir malı, bir kuruluşu emri altına alması.


El pençe divan durmak : Saygılı bir şekilde el kavuşturup emre hazır beklemek, tam bir bağlılıkla emre amade olmak.


El şakası : Birine elle dokunarak yapılan şaka.


El ulağı : Önemli bir iş yapan kimsenin, küçük işlerde kullandığı yardımcı.


El uzatmak : 1. Bir işi yapmaya teşebbüs etmek. 2. Yardım etmek, yakınlık göstermek.3. Karışmak, karıştırmak veya bozmak için müdahale etmek. 4. Yayılmak.


El üstünde tutmak (gezdirmek) : Bir kimseye çok sebgi saygı göstermek.


El vermek : 1. Ustanın yardımcısına iş kurma yetkisis tanıması. 2. Tarikatta yetişmiş müride, yol gösterme izni vermek, müritliğe kabul etmek. 3. Birine yardım etmek. 4. Kağıt oyunlarında karşısındakine oyun üstünlüğü tanımak.


El yazması : Basma olmayıp yazma olan kitap.


El yordamı ile : Görmeden elle yoklayarak.


Elde etmek : 1. Bir şeye sahip olmak, kazanmak. 2. Tarafsız veya başkasına bağlı olan bir kimsenin kendinden yana olmasını sağlamak.


Elde yok avuçta yok : Yoksul, ne malı ne de parası var.


Elden ayaktan düşmek (kesilmek, kalmak) : İhtiyarlamak, güçsüzleşmek, yürüyemez olmak, çalışamaz hale gelmek.


Elden çıkarmak : Sahip olduğun şeyi satmak, devretmek.


Elden düşme : Az kullanılmış, sahibinden az kullanılmış.


Elden geçirmek : 1. Bir şeyi inceleyip düzeltmek, onarmak. 2. Bir sürü eşyayı tek tek ele alıp kontrol etmek.


Ele almak : 1. Üzerinde çalışmak, incelemek. 2. Kontrolü altına almak.


Ele avuca sığmamak : Söz dinlememek, kural tanımamak, yaramaz davranişlarda bulunmak, baskı altına alınamaz, söz ve nasihat dinlemez olmak.


Ele güne karşı : Dostlara üzüntü vermemek, düşmanları da sevindirmemek için, dosta düşmana karşı.


Ele vermek : 1. Süçü veya suçluyu haber verip yakalatmak. 2. Belli etmek, gizli bir şeyi herhangi bir şekilde ortaya çıkarmak.


Elekle su taşımak : Bir işte çok az verimli olmak, tembellik etmek.


Elemtere fiş, kem gözlere şiş : Nazar değmesin, Maşallah.


Eli açık : Cömert, para harcamaktan çekinmeyen.


Eli ağır : 1. Yavaş iş yapan., bir işi gerekli zamandan daha uzun sürede yapan. 2. Vurunca çok acıtan.


Eli ayağı bağlı olmak : Çeşitli engeller yüzünden yapması gereken işi yapamamak.


Eli ayağı buz kesilmek : Aldığı bir habere üzülerek eli ayağı donmuş gibi olmak, güçsüz dermansız kalmak.


Eli ayağı (yüzü) düzgün : Görünüşçe kusursuz, iş görebilir, elinden iş gelir kimse.


Eli ayağı dolaşmak : Telaş veya heyecandan şaşırarak düzenli iş yapamamak.


Eli ayağı olmak : Birinin yardımcısı olmak, işlerini üzerine almak.


Eli bayraklı : Arsız, kavgacı, edepsiz.


Eli boş dönmek : Umduğunu elde edemeden dönmek.


Eli böğründe kalmak : Çaresizlike işinde başarısız duruma düşmek.


Eli cebine varmamak : Para harcamaya kıyamamak.


Eli çabuk : Bir işi çabuk yapan, hamarat.


Eli dar (darda) olmak : Para sıkıntısı çekmek.


Eli ekmek tutmak (ekmeğini eline almak) : Geçimini kazancıyla sağlayacak duruma gelmek.


Elifi görse mertek sanır : Okuma yazma bilmez, cahil.


Eli genişlemek : Para sıkıntısını atlatmak, bolca paraya kavuşmak.


Eli işte, gözü oynaşta : İş yapar gibi görünüp, aklı başka şeylerde olan.


Eli kalem tutmak : Okur yazar olmak, bir konu üzerinde yazı yazabilmek.


Eli kulağında : Gerçekleşmesi yakın, az kaldı.


Eli maşalı : Edepsiz, kavgacı, saldırgan.


Eli pek (sıkı) olmak : Kolay para harcamamak, cimrilik etmek.


Eli uzun, dili uzun : Hem hırsız hen de küstah. Söz dinlemez, laf anlamaz.


Elin gözündeki çöpü görür, kendi gözündeki merteği görmez : Kendinde bulunan büyük kusurları görmezlden gelip başkalarının küçük kusurlarını dedikodu konusu yapar.


Elinden bir kaza çıkmak : İstemeyerek birini yaralamak, öldürmek.


Elinden bir şey gelmemek : Çaresizlikten bir iş görememek, çok acemi olmak.


Elinden düşürmemek : Daima elinin altında bulundurmak, ondan gerektiğinde yararlanmak.


Elinden hiçbir şey kurtulmamak : Çok becerikli olmak.


Eline bakmak : Bir kimsenin yardımıyla geçinmek.


Eline su dökemez : Sözü edilen kişi , iş, yetenek, başarı yönünden ondan aşağı.


Elini kolunu sallaya sallaya gezmek : Dolaşmaması, gezmemesi gereken yerlerde korkmadan, çekinmeden dolaşmak.


Elini sıcak sudan soğuk suya sokmamak : Evde hiç bir iş yapmamak, çok nazlı olmak.


Elini veren kolunu alamaz : Kendisisne iyilik yapıldığında, fazlasını isteyen insanlar için kullanılır.


Elini vicdanına koyarak söylemek : Doğrudan, haklıdan yana tavır takınmak, tarafsız düşünüp söylemek.


Eli uzun : Hırsız, fırsat buldukça bir şeyler aşırmaktan geri kalmayan.


Eliyle koymuş gibi bulmak bir şeyi) : Hiç aramadan, kolayca bulmak.


Elleri nasır bağlamak : Ellerini, toprak işi gibi ağır işlerde uzun süre kullanmak, bu yüzden elleri sertleşmek.


Elle tutulur gözle görülür : Çok belirgin.


Emdiği süt haram olmak : Doğruluktan sapıp, kötü işler yapmak.


Emeline alet etmek : Birisini veya bir şeyi kendi istekleri doğrultusunda kullanmak.


Emir büyük yerden gelmek : Çok sevilen, sayılan biri tarafından bir işin yapılması istenmiş olmak.


Emir kulu : Başkasının verdiği emirleri yerine getiren.


Emrihak vaki olmak : Ölüm vakti gelmek, ölmek.


Ensesi kalın : Parası çok, varlıklı, sözü geçen, ödeme gücü yüksek kimse.


Ensesine binmek : Bir işi yaptırmak için baskı yapmak.


Ensesine yapışmak : Yakalayıp sıkıştırmak.


Er geç : Eninde sonunda.


Erkek Fatma : Erkek gibi davranişları olan kadınlar için kullanılır.


Esamesi okunmamak : Kendisine değer verilmemek, adı anılmamak.


Eser kalmamak : Hiç bir belirti, iz olmamak.


Eski çamlar bardak oldu : Devir değişti,dönem ile beraber kurallar da değişti. Eski tutumların yerini yeni değerler aldı.


Eski defterleri karıştırmak : Eski olayları, bir yarar umarak veya başka bir amaçla yeniden ele almak.


Eski göz ağrısı : Eski sevgili, ilk göz ağrısı.


Eski hamam eski tas : Değişen bir şey yok, her şey eskisi gibi, her şey bildiğiniz gibi.


Eski kafalı : Düşünüş ve yaşayış olarak eskiye bağlı olan, günün getirdiği yeniliklere karşı çıkan.


Eski köye yeni adet : Geleneğe, eski fikirlere bağlı olan topluluğa getirilen yenilik.


Eski kulağı kesik : İçki, kumar, kabadayılık gibi konularda bir zamanlar ünü ve sabıkası olan kimse.


Eski kurt : 1. Mesleğinde çok deneyimli ve üstün olan kişi. 2. Çok olay görmüş geçirmiş olduğundan, bir işin hileli yollarını bilen ve aldatılamayan, görmüş geçirmiş, tecrübeli kişi.


Eski toprak : Yaşı ilerlemiş olduğu halde dinç kalmış kişi.


Esrar perdesi : Bir olayın iç yüzünün anlaşılmasını güçleştiren engel.


Estek köstek (estek etmek) : İşten kaçmak, bir takım bahaneler ileri sürmek.


Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek : Birini kışkırtmak.


Eşekbaşı : Mevkide yetkisi bulunmayan, umursanmayan kimse.


Eşek cennetine göndermek : Öbür dünyaya göndermek, öldürmek.


Eşek (hayvan) gelip hayvan (eşek) gitmek : Görgüsüz, kaba saba davranmak, anlayışsız olmak, iyi huylar kazanmamak.


Eşek kafalı : Anlayışsız, kalın kafalı kimse.


Eşek sudan gelinceye kadar dövmek : Aşırı derecede dayak atmak, dövmek.


Eşek şakası : Ağır, itici, kaba, incitici şaka.


Eşekten düşmüş karpuza (düşmüşe) dönmek : Çok şaşırıp kötü duruma düşmek.


Eşiğine yüz sürmek : Bir istekte bulunmak için birinin karşısında saygıyla eğilmek.


Eşiğini aşındırmak : Bir işini yaptırmak için ilgili kişinin yanına, bezdirecek kadar çok gidip gelmek.


Eşref saati gelmek : 1. İş görecek kimsenin uysal davranacağı, aksilik çıkarmayacağı zaman. 2. Bir işin olumlu yola girmesi için en uygun zaman.


Eşrefi mahlukat : İnsan varlıkların en üstünü ve en iyisidir.


Et bağlamak (tutmak) : 1. Beslenip şişmanlamak. 2. Yara kapanmak.


Et tırnak gibi : İki ayrılmaz dost veya nesne.


Eteği ayağına dolaşmak : Telaştan yapacağı işi şaşırmak.


Eteğine yapışmak : 1. Güçlü, saygın , varlıklı birinin koruyuculuğuna sığınmak, ondan yararlanmaya çalışmak. 2. Bir şeye sıkıca sarılmak.


Etek öpmek : 1.Bir işi yaptırmak için çok yalvarmak. 2. Yaltaklanmak.


Etekleri tutuşmak : Çok telaşlanmak, çaresiz kaymak, heyecana kapılmak.


Etekleri zil çalmak : Bir nedenden dolayı mutlu olmak, sevinç içinde olmak.


Etekteki taşı dökmek : Bütün bildiklerini açıklamak.


Eti ne, budu ne? : 1. Yetersiz, küçük, zayıf, çelimsiz. 2. Elindeki imkanları sınırlı, parası az.


Eti senin kemiği benim : Çocuk velilerinin öğretmene ya da ustaya çocuğun eğitiminde kendine tam yetki verdiğini anlatmak için söylenir.


Etliye sütlüye karışmamak : Kendi işi dılında kimsenin işi ile ilgilenmemek, toplum içindeki eğilimlerden, oluşumlardan uzak durmak.


Etme bulma : Yapılanın karşılığı görülür, iyilik eden iyilik, kötülük eden kötülük bulur.


Ettiği yanına (kar) kalmak : Yaptığı kötülüğün cezasını, karşılığını görmemek.


Ettiğini bulmak : Yaptığı kötülüğün cezasını görmek, kötülüğün kendi başına gelmesi.


Ev bark olmak : Bir evi ve ailesi olmak.


Ev yıkmak : 1. Ailenin geçim kaynağını yok etmek. 2. Karı ile kocayı birbirine düşürüp ayırmak.


Evde kalmak : Evlenme çağı geçmiş olmak.


Evdeki hesap çarşıya (pazara) uymamak : İşlerin önceden tasarlandığı, düşünüldüğü gibi değil de başka bir yolda gelişmesi.


Evelemek gevelemek : Anlaşılmayacak biçimde dolambaçlı konuşmak, ağzının içinde mırıldanmak.


Evirip çevirmek : 1. İyice görmek, incelemek için her yanını döndürmek. 2. Bir durumu, bir sözü istediği şekle sokmak için çeşitli yollara başvurmak. 3. İdare etmek, yönlendirmek.


Evlat acısı gibi içine çökmek (oturmak) : Yitirdiği bir şey için çok üzülmek.


Evlerden (işitenlerden) uzak (ırak) : Dilerim kimsenin başına böyle bir felaket gelmesin.


Evlere şenlik : Dilerim böyle bir felaket bütün evlerden uzak olsun, herkese hayır gelsin, herkes mutlu olsun, hiç kimse keder görmesin, felakete uğramasın.


Evli evine köylü köyüne : Dağılma zamanı geldi, herkes kendi evine, kendi işinin başına gitsin.


Evliya gibi : Uysal, ahlaklı, çok iyi kimse.


Evliyalık satmak (taslamak) : Dindar ve doğru görünmek, her zaman doğruluktan söz etmek.


Evvel Allah : Allah’ın izniyle, yardımıyla bu işi başarırım.


Evvel emirde : Her şeyden önce, ilk iş olarak, ilk defa.


Eyüp sabrı : Büyük güçlük ve üzüntülere yakınmadan sabırla dayanma, en büyük üzüntülere yakınmadan sabırla dayanma.


Eyvallah etmemek (eyvallahı olmamak) : Birine boyun eğmemek, onun minneti altına girmemek.


Ezbere konuşmak : Gerekli bilgiyi almadan, işin alını astarını öğrenmeden konuşmak.


Ezilip büzülmek : Güç bir duruma düşüp çekindiğini, sıkıldığını, utandığını davranışları ve sözleri ile belli etmek.


Ezip suyunu içmek : İşe yaramamak, kıymetli olmamak, itibardan düşmek.


 

Şunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir